MŠ DROBEČEK

 • Důvěra rodičů, že to co děláme, je ta správná cesta, jak pečovat o naše malé-velké kamarády.
 • Rozum a cit se snažíme do naší práce vnášet denně.
 • Osobnostní a sociální rozvoj je pro nás stejně důležitý, jako rozvoj morální.
 • Bezpečné a podnětné prostředí a třídy po 12 dětech, ve kterých se děti cítí dobře a rády se vrací.
 • Empatii a individuální přístup má od všech pedagogů každé dítě i jeho rodiče.
 • Český i anglický jazyk je u nás slyšet denně, v každé třídě, u většiny činností.
 • Energie vložená do naší práce se vrací s každým dětským úsměvem, objetím a spokojeností rodičů.
 • Kvalitní a kreativní zaměstnanci jsou pro školku velmi důležití, proto neustále pracujeme na jejich růstu.

  Co nabízíme

  • pravidelnou docházku do školky pod vedením kvalifikovaných pedagogů
  • třídy přizpůsobené potřebám dítěte různého pohlaví a věku
  • respektující pístup
  • klidné, rodinné prostředí vhodné pro individuální přístup k dětem
  • rozvoj všech stránek dětské osobnosti, přihlížení k individuálním potřebám
  • možnost navštěvovat bazén, kroužky, veškeré akce pořádané školkou...
  • přátelskou atmosféru, kde si děti užijí spousty legrace, ale také se něco nového naučí
  • víkendové dílny pro rodiče a děti v ceně školného
  • prostředí splňující veškeré potřebné hygienické a požárně-bezpečnostní požadavky
  • dostatek aktivit a volných chvílí strávených v přírodě a na čerstvém vzduchu
  • odpolední kurzy Aj i pro děti z jiných MŠ
  • péče o nadané děti - viz Klub nadaných dětí
  Jako každé předškolní zařízení se snažíme pro Vaše děti zajistit co nejlepší podmínky. Proto Vám nabízíme i několik nadstandartních služeb, jejichž cena je již zahrnuta ve školném.

  Funny English [zábavná angličtina], přímá výuka, která se koná pravidelně dvakrát v týdnu. Děti, pod vedením zkušené lektorky nebo rodilé mluvčé, budou celé tyto činnosti pracovat v anglickém jazyce, seznamovat se s anglickými písněmi, pohádkami, hrami. Dáme jim tak příležitost nenucenou formou získávat základy v anglickém jazyce a tak plně využít jejich schopnosti učit se rychleji a lépe. Procvičování angličtiny je součástí i jiných dnů, jako zpestření - anglický oběd, vycházka, oblékání, ukládání do postýlek, ale také zařazení anglického jazyka do běžných činností - např. povídání v kruhu, čtení anglických knih, práce u stolečků se zařazením ang. slovní zásoby atd. Více informací naleznete zde.  Dětská Mensa - Mateřská škola využila spolupráce s Mensou ČR, Dětskou Mensou ČR a Centrem Nadání a podpoří tak projekt na podporu rozumových schopností dětí ve věku od 2 do 7 let. Jde o systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75% všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let - z toho 50% vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument se nám zdá dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Pokud naše formální základní a středoškolské vzdělání pracuje již pouze se zbývajícími 25% možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je pro nás zajisté důležité, jak je rozvíjeno dítě ve věku do 6 let.(celý text na www.mensantc.eu). Cílem projektu je prostřednictvím vyškolených pracovníků školky zařazovat do běžných činností během dne konkrétní aktivity, které napomáhají rozvoji rozumových schopností dětí, pomáhají v prevenci dyslexie, poruch učení a napomáhají k odhalování nadaných dětí. Více naleznete zde: http://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&cid=49

  Plavání - pro velký zájem opakovaně organizujeme předplavecký kurz pro děti od 4,5 let a to po dobu jednoho pololetí (kurz zahajujeme v únoru 2018). Mladší děti mají možnost navštěvovat jednou za týden/čtrnáct dní dětské brouzdaliště. Na cestu do bazénu využíváme vlastní autobus s šikovným řidičem. Na bezpečnost při vodních hrátkách nám dohlíží zkušený plavčík a paní učitelky. V případě, že děti nemohou navštěvovat bazén (z jakéhokoli důvodu-alergie, věk, přání rodičů atd.) zůstává dítě ve školce s další paní učitelkou a jeho program pokračuje podle obvyklého denního režimu. Děti budou bazén navštěvovat vždy dopoledne, oběd bude podávám v běžnou hodinu. Plavání se nemohou zúčastnit děti, které používají plenky!

  Figurková školička je nová originální výuková metoda zaměřená na rozvoj dětského intelektu a intelektuálních schopností a dovedností. Je určená pro děti ve věku od 5 do 8 let, jakýchkoli duševních dispozic. Malého génia inspiruje a podprůměrné dítě rozvine. Jde o „školu hrou“ v pravém slova smyslu, takže zaujme každého, i děti s poruchami učení nebo soustředění. Metodiku připravoval tým speciálních pedagogů, psychologů a také špičkových šachistů. Metodika se opírá o šachovnici a šachové figurky, děti se ale neučí šachy. Šachovnice je úžasný přesně definovaný prostor, trochu složitější síť. V tomto prostoru je možné připravit tisíce různorodých úloh, které zahrnují počítání, geometrické vnímání, prostorovou orientaci, vnímání pohybu apod. Šachovnice je stejně dobrým prostorem jak pro paměťové úlohy, tak pro úlohy rozvíjející tvořivou logiku (celý text na. http://skolicka.figurka.net/)
  Děti každou hodinu čeká nový příběh odehrávající se v šachovém království, ve kterém jsou skryty logické úkoly a hádanky (kompetence k řešení problému aj.). Děti pomocí písně, dřevených rozkládacích šachových figur, velké látkové pochozí šachovnice, barevných žetonů, provázků a jiných pomůcek řeší úlohy. Na konci hodiny již pracují samostatně s cvičebnicí, kde je úkol graficky zaznamenán. K celé metodice je k dispozici i podpora pro interaktivní tabuli.

  Kroužek trampolínek - pro děti ze Včeliček a Světlušek a starší děti ze ZŠ Easy Start. Kroužek povede paní učitelka Jana Dubcová, která sama předcvičuje ve fitness studiích a ví, jak na to :-). Kroužek bude probíhat každé úterý od 14.30 do 15.10hod. Na kroužek je nutné své dítě přihlásit a počítat s finančním příspěvkem.

  Kroužek flétny - nově také otvíráme kroužek Flétniček pod vedením zkušené paní učitelky Vendy Ghitanové. Kroužek mohou navštěvovat děti od 4,5 let a starší. Kroužek bude probíhat každé pondělí v 15.00 – 15.40 a v 15.45 – 16.30 ve skupině max. 6 dětí. Současně je nutné počítat s finančním příspěvkem.